Náboženská turistika v Řecku. Ve stopách apoštola Paul je

Apoštol Pavel, známý také jako apoštol jazyků, je jedna z nejvýznamnějších osobností v historii křesťanství, kazatel křesťanské víry, který představil významné příspěvek k rozvoji teologie.

12.09.2013„“

Бывший гонитель первых христиан, Савл стал апостолом, которыйcestoval po světě, aby předával zprávy o ukřižování a Vzkříšení Ježíše Krista. Během svých tří cest šel skrze neuvěřitelné procesy – byl uvězněn, podroben mučení se však mise nevzdalo.

Na řeckém území kázal apoštol v šestnácti umístění. Jeho učení jsou uvedena v Korinťanech, Filipané, Tesaloničané, Efezané a Římané.

V roce 49 nl Paul začíná svou cestu cesta podél hlavní silnice Egnatia, postavená Proconsulem Gneemem Egnatiom. Tato silnice spojila Durres na Jadranu s Byzancie a prošel všemi hlavními městy Makedonie.

Náboženská turistika v Řecku. Po stopách apoštola Pavla

Paul navštívil Samothrace – nádherný ostrov v severovýchodní Egejské moře s bohatou historií – tam stále chráněné byzantské chrámy a zjistí to Mají velkou archeologickou hodnotu – jsou svědčí o období prosperity, které kdysi zažilo ostrov. Socha Niky ze Samothrace, která dnes uložené v muzeu Louvre v Paříži, stejně jako starožitné sloupy, roztroušených po celém ostrově hlavně ty kteří jsou v Paliapoli (starobylé město Samothrace) říkají o vysoké úrovni kulturního vývoje ve starověku, zejména v roce 2007 Helénistické období. Svatyně Samothrace byla otevřena všem kdo chtěl být zasvěcen do Cabirových tajemství.

Náboženská turistika v Řecku. Po stopách apoštola Pavla

Z ostrova Samothrace apoštol Pavel šel do Neapole (Kavala prefektura) v severní části Řecka.

Philippi Obrovské a významné archeologická rezervace a ruiny raně křesťanských chrámů, přežívající dodnes, nevyvratitelný důkaz významný květ, který kdysi zažil toto město. Až do Část starověké agory (trhu) a ruiny raně křesťanské baziliky (5. století).

Cestou do Soluni navštívil také apoštol Pavel Amphipolis a Apollonia.

Bylo založeno další významné makedonské město – Amphipolis v roce 437 př. nl přežil generál Agnon, syn Nikiáše za vlády Filipa, makedonského krále, vzkvétal 2.

Apollonia byla postavena v roce 432 př. Nl. na jižním břehu jezera Volvi migranti z města Chalkida na ostrově Evia. Od severu strana starověkého chrámu boha Apolla se nachází Vema (tribuna) apoštol Pavel), věřilo se to také z nedaleké strany pramenitá tekoucí voda zasvěcená apoštolem (agiasma).

Soluň. Soluň byla založena v roce 315 až AD Cassander, který dal novému městu jméno jeho manželky Soluň, sestry Alexandra Velikého. Přijel sem apoštol Paul na podzim 49 nl

Majestátní raně křesťanské a byzantské chrámy, významné historické hodnoty, jako je Chrám Spasitele (5. století nl), Chrám Svaté moudrosti Bůh (Hagia Sophia) (7. století nl) byl postaven na ruinách Raně křesťanská bazalka. Určitě byste měli navštívit chrám svatého Dimitri, oddaný patronovi a ochránci města, postavený na troskách termínu, kde v roce 303 nl velký mučedník Dimitri byl uvězněn a pohřben, stejně jako kostel Virgin Hulkeon (1028 nl). Starověká Agora, oblouk a ruiny Galeriusův palác, zachovaný na Navarinově náměstí, Rotunda, postaven ve 4. c. AD a proměnil se v křesťanský chrám za vlády císaře Theodosia Velikého, vždy vedení návštěvníci potěšili.

Náboženská turistika v Řecku. Po stopách apoštola Pavla

Atény. V roce 51 nl apoštol Pavel navštívil Atény – kolébka civilizace, filozofického myšlení a umění, město, kdo je hrdý na jeho Parthenon. Paul dorazil lodí na Faliron – tehdejší přístav v Athénách – a odešel do města, kde byl objevil oltář s nápisem „neznámému Bohu“. Čeká se na příjezd jeho učedníci, Silas a Timotej, z Makedonie, po nichž se potuloval apoštol starověká agora a Akropole, navštívili synagogu a vedli s ní diskuse filozofové tohoto remeni, dokud nebyl přiveden k Areopágu (skála) Ares), kde učil neznámého boha. Až do našich dnů v Aténách mnoho raně křesťanských a byzantských chrámů přežilo, takový jako kostel Kapnikarea (11. století nl), klášter Kesaryani (11. století nl) s freskami 16. století. AD, chrám oddaný k apoštolovi Pavlovi (1887 nl) v centru Atén a dalších.

Korint Kolem 50 nl přišel apoštol Korint, kde zůstal 18 měsíců. Špičkový turista památky tohoto města jsou starověké památky, Byzantské kostely a kláštery. Během své třetí cesty Paul navštívil Lesbos, Chios a Samos – tři nádherné ostrovy severní Egejské moře.

Kos a Rhodos. Ostrov Kos považován za rodiště Hippokrata, který je známý jako otec medicíny. Na oblasti Loggia se ve městě Kos zachovalo obrovské století staré strom, ve kterém apoštol kázal.

Rhodos je známý a jeden z nejkrásnějších. Řecké ostrovy, jejichž historická zmínka se nachází od neolitu. Ostrov s působivým četné archeologické památky a nálezy jako jako pevnost rytířských nemocnic (nebo johnnitů) je jedna z oblíbených turistických destinací, a rozhodně by to mělo být k návštěvě.

Materiál převzatý z brožury „Náboženská turistika“ (* .pdf)

Řecké ministerstvo cestovního ruchu řecké národní turistická organizace www.visitgreece.gr

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: